DEMO

ISINCIPHISO

Injongo (Objectives) Ekupheleni kwesifundo umfundi kumele enelise uku;
 • Chaza ukuthi kuyini isinciphiso.
 • Qamba izakhi zesinciphiso.
 • Nciphisa amabala ngendlela eqondileyo.

SIYINI?

Ngamabala afinyeziweyo akhanya ngezakhi zokunciphisa u -ana  lo -wana.

 ISIBONELO:

isigubhu  isigujana
ikhanda  ikhanjana
unyawo   unyawana
 


AMABALA ANCITSHISIWEYO

IBIZO ISINCIPHISO
 • Iphepha
Iphetshana
 • Unyawo
Unyawana
 • Isandla
Isandlana
 • Umfana
Umfanyana
 • Ikhanda
Ikhanjana
 • Isigubhu
Isigujana
 • Umuntu
Umntwana
 • Ipopo
Ipotshana