DEMO

ULWAZI NGOMUNTU

Ekupheleni kwesifundo umfundi kumele enelise uku:
 • Qamba izitho zomzimba womuntu.
 • Chaza umsebenzi walezo zitho.
 • Veza izimilo ezehlukeneyo zabantu.
 • Lapha sikhangele isimo lesimilo somuntu.

ISIMO

 • Yikubunjwa komuntu.
IZIBONELO :
 uzimukile
 uzacile
 mude
 mfitshane
 umnyama
 ubomvu
 muhle
 mubi
Picture2copy.png (72 KB) 
Picture2 copy.png (159 KB) 

ISIMILO

 • Yizenzo zomuntu lendlela aziphatha ngayo phakathi kwabanye abantu.
IZIBONELO
 uyahlonipha
 ulomusa
 ligwala
 uhlakaniphile
 uyisithutha
 uliqili
 uloqalo
Izibonelo zezitsho eziveza isimilo
 • Kasile nje yintethe yebusika
Uhlakaniphile.
 • Ulesandla
Lisela.
 • Ulonyawo
Uthanda ukuhamba.
 • Ulomlomo
Uloqalo.
 • Uleminwe
Akwenza ngezandla zakhe konke kuhle.
 • Umncwebe indlebe
Umxwayisile.
 • Yimvu
Ulungile.
 • Ngamathe lolimi
Bayathandana.
 • Yingwe lenja
Bayazondana.
Picture3.png (311 KB) 

IZITSHO EZIPHATHELANE LESIMO LESIMILO.

 • Kasile nje yintethe yebusika > uhlakaniphile.
 • Ulesandla > lisela. 
 • Ulonyawo > uthanda ukuhamba. 
 • Ulomlomo > uloqalo. 
 • Uleminwe >ngoyenza izinto ezinhle.
 • Umncwebe indlebe > umxwayisile.
 • Yimvu > ngolungileyo.
 • Ngamathe lolimi > bayathandana. 
 • Yingwe lenja >ngabazondanayo.