DEMO

NZWISISO

zvinangwa: Panopera chidzidzo chino mudzidzi anotarisirwa kunge ogona:
 • Kupindura zvakanaka mibvunzo yenzwisiso.
 • Kutsanangura mazwi matsva.
 • Kupfupisa ndima.

  • Pane mibvunzo inobvunzwa kubva mundima dzenzwisiso dzaverengwa.
  • Mibvunzo iyi inoenderana nezviri munzwisiso, nokudaro kana wava kupindura mibvunzo, mhinduro dzako ngadzive nechekuita nendima yawaverenga.

Pane mibvunzo inotarisirwa kubvunzwa yakaita seinotevera:
  • Mubvunzo wekupa musoro wenyaya yawaverenga.
  • Kana wapiwa mubvunzo wakadai unofanira kutanga wanyatsoverenga nyaya kana detembo racho kusvika wanzwisisa chiri kutaurwa nezvacho.
  • Unofanira kupa musoro unoenderana nezviri mundima kwete kungopa musoro wawangofunga mumusoro wako.
  • Musoro wenyaya ngausarebe. Unofanira kuve nemazwi asingapfuuri matatu kana rimwe chairo.
  • Kazhinji pane mibvunzo inobvunza nezvetsananguro yemazwi kana zvirevo zvinenge zvakashandiswa.
  • Mubvunzo wakadai unoda kuti upe tsananguro nemazwi ako kwete kungonyurura zviri mundima.
  • Tsumo, madimikira kana fananidzo ndizvo zvimwe zvinogona kubvunzwa. Apa unofanira kupa tsanangudzo inoenderana nezviri kuitika mundima kana mudetembo.
  • Tsanangudzo yacho ngaisave izwi rimwe chete kana kuti wopa imwe tsumo kana dimikira pachinzvimbo chekutsanangura zvakanaka.
  • Pane imwe mibvunzo yekuti kubva munzwisiso yawapiwa, unofanirwa kunyurura tsumo, dimikira kana fananidzo inoenderana netsanangudzo yakapiwa.
  • Unofanira kungonyurura tsumo, dimikira kana fananidzo inoenderana nazvo.
  • Haufaniri kunyora tsumo kana madimikira akafanana neari mundima.
  • Mimwe mibvunzo ndeyekuti unopiwa mhinduro dzakawanda iwe wosarudza inokodzera.
  • Apa kungosarudza mhinduro imwe pane dzawakapiwa.
  • Haufaniri kunyora mhinduro yemusoro wako yausina kupiwa.

Pane mibvunzo yokuti unofanira kuzadzisa pakashama.
 • Mibvunzo yakadai inoda kuti uise mhinduro yako panzvimbo yacho yakashama.
 • Kunewo mibvunzo inobvunza zviri pachena kubva mundima sokuti:
   • Ndiani______________?
   • Nemhaka yei _________?
   • Chii chakakonzera_____?
  • Ndezvipi zvinhu zvishanu____?
 • Iyi mibvunzo isinganetsi kupindura kana waverenga ndima ukainzwisisa.
 • Kunozoitawo imwe mibvunzo inoda kuti ushandise ruzivo rwako rwusinei nezviri mundima semuenzaniso:
  • Tsanangudza kugadzirwa kunoitwa dovi?
  • Chidao chekuti Nyakudirwa ndechemutupo up?

Cherechedza

Kana uchipindura mibvunzo yose usapedze nguva uchingotenderera kana kudzokorora zvabvunzwa mumubvunzo, semuenzaniso:

  Chiiko chakasangana nababa vaChamunorwa pavaienda naye kunotora chibage kwasekuru?
  Kana vakasangana negudo, haungapinduri uchiti,
  Chakasangana nababa vaChamunorwa pavaienda naye kunotora chibage kwasekuru igudo.
   Mhinduro kwayo inonyorwa sezvizvi:
Vakasangana negudo.