DEMO

MAZITA

ZVINANGWA: Panopera chidzidzo mudzidzi anotarisirwa kune ava kugona:
 • Kudoma mazita ezvinhu zvakavakomberedza.
 • Kupatsanura zvivakashure nemadzitsi emazita.
 • Kunyora mazita mupinda yakakodzera.
 • Zvinhu zvose zvakatikomberedza zvine mazita semuenzaniso:
  • vanhu
  • zvipfuyo
  • mhuka dzesango
  • shiri
  • nzvimbo
  • nzizi
 • Mazita anoita kuti tione mutsauko wezvinhu zvatinenge tichitaura pamusoro pazvo.
 • Pakukura kunoita mwana pane mazwi aanotanga kududza sokuti:
  • baba
  • amai
  • mukaka
  • tete
  • sadza
 • Naizvozvo zvinhu zvose zviri panyika zvine mazita azvinodaidzwa nazvo somuenzaniso:
ZVISINGAONEKWI/ZVISINGABATIKI ZVINOONEKWA/ZVINOBATIKA
hunhu shumba
mhepo tafura
pfungwa hozi


Maumbirwo Emazita

 • Mazita anovakwa nezvinhu zviviri zvinoti chivakashure nedzitsi.

Chii chinonzi chivakashure?

 • Chivakashure ndicho chinotanga kutaurwa kana kuonekwa tisati tasvika mudzitsi rezita semuenzaniso:

mu-+ -kadzi
mu- + -roora
mu- + -ti

 • Pamazita ari pamusoro, chivakashure ndi /mu-/.
 • Chivakashure ichi chiri kumirira chinhu chimwe.
 • Pane mazita ane zvivakashure zvisingaoneke somuenzaniso:.
  • bere
  • badza
  • jinda
  • Chivakashure chinoshandiswa ndi/ri-/
  •  mambo
  • mbudzi
  •  shure
  • Chivakashure chinoshandiswa ndi/N-/
  • shure
  • zasi
  • mberi
  • Chivakashure chinoshandiswa ndi/Ø-/

Chii chinonzi dzitsi?

 • Dzitsi mudzi kana mwongo wezita nokudaro harishanduki.

somuenzaniso dzitsi iri: -rume
mu- + -rume
ka- + -rume
chi- + -rume
va- + -rume


MIPANDA YEMAZITA

Mupanda Chivakashure Dzitsi Zita
  1 mu-
mw-
-komana
-enga
mukomana
mwenga
1a Ø- -tezvara tezvara
  2 va-
v-
-kadzi
-ana
vakadzi
vana
2a Va- -Chimuka VaChimuka
2b a- -mbuya ambuya
  3 mu- -goti mugoti
  4 mi- -goti migoti
  5 (ri-) -kudo gudo
  6 ma- -kudo makudo
  7 chi- -ngwa chingwa
  8 zvi- -ngwa zvingwa
  9 i-
N-
-imba
-hwai
imba
hwai
 10 /dzi-/
N-
-mba
-hwai
dzimba
hwai
 11 ru-
rw-
-kova
-enga
rukova
rwenga
 12 ka- -mbwa kambwa
 13 twu-
tu-
-mbwa
-mbwa
twumbwa
tumbwa
 14 u-
hu-
hw-
-royi
-pfu
-ahwa
uroyi
hupfu
hwahwa
 15 ku- -dya kudya
 16 pa- -musha pamusha
 17 ku- -chigayo kuchigayo
 17a Ø- -zasi zasi
 18 mu- -gomba mugomba
 19 svi- -sikana svisikana
 21 zi- -rume zirume